Περιοδικό Ανάπτυξη - Οκτώβριος 2016 - page 23

ανάπτυξη
|
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
20
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ
Η
Θ.Ε.Α. θα συμμετάσχει στο Web Summit στη Λι-
σαβόνα, το χρονικό διάστημα 7-10 Νοεμβρίου 2016,
με δύο επιχειρηματικά σχήματα, τα Moodgems και
Dressgang. Επίσης, θα λάβει μέρος στο Slush το
χρονικό διάστημα 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2016 στο Ελσίνκι
περιλαμβάνει πληροφορίες και δράσεις για όλους τους ελληνι-
κούς γυναικείους συνεταιρισμούς.
Παράλληλα, η ιστοσελίδα κάθε γυναικείου συνεταιρισμού θα
λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό κατάστημα, με σκοπό οι συνε-
ταιρισμοί να πωλούν απευθείας τα παραδοσιακά προϊόντα/τις
υπηρεσίες που διαθέτουν.
Η ευθύνη της δημιουργίας των e-shop, η στοχευμένη στρατη-
γική μάρκετινγκ που θα υιοθετηθεί με στόχο την ανάπτυξη των
συνεταιρισμών και των πωλήσεων, η υποστήριξη στην εξωστρέ-
φειά τους και η εύρεση πελατολογίου σε επίπεδο τόσο B2B όσο
και B2C, η υποστήριξη σε θέματα διαφήμισης-προώθησης και
η εκπαίδευση των γυναικών σε νέους τρόπους επιχειρηματικό-
τητας, είναι τα αντικείμενα που θα αναλάβει η νεοφυής επιχεί-
ρηση.
Δραστηριότητες Θ.Ε.Α.
της Φιλανδίας, όπου θα έχει το δικό της περίπτερο, προκειμένου
να εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους οι εξής start-up:
Moodgems, Mermix, Myhabeats, Dressgang & Greeceoriented.
Τέλος, η Θ.Ε.Α. θα συμμετάσχει στα παραπάνω start-up event με
τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.
Τ
ο όραμα της «Ιππολύτη» είναι… Να ταξιδέψουν οι ελ-
ληνικές χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις σε όλον
τον κόσμο και να ανασύρουν από τις μνήμες των αν-
θρώπων που θα τις γευθούν, εικόνες σπιτικής φροντί-
δας και αγά-πης, όπως τότε…
Η επιχειρηματική ιδέα έχει ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα και
προέκυψε κατόπιν ενός απλού συλλογισμού: «Θα ήταν πολύ
ωραίο οι ελληνικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί να προωθούν τα
προϊόντα τους με τέτοιον τρόπο ώστε αυτά να χρησιμοποιού-
νται ευρέως στην Ελλάδα, και να γίνονται γνωστά διεθνώς μέσω
νέων τεχνολογιών και μορφών επιχειρηματικότητας, όπως το
ηλεκτρονικό εμπόριο».
Με το σκεπτικό αυτό, θα δημιουργηθεί μια πρωτότυπη δικτυα-
κή πύλη (web portal), η
mamasflavours.gr/com
, η οποία θα
Tα επιχειρηματικά σχήματα της Θ.Ε.Α.
Start-up «Ιππολύτη»
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...73
Powered by FlippingBook